a photo session for @espritbonsai_officiel magazine on my Euonymus europaeus/European Spindle bonsai

a photo session for @espritbonsai_officiel magazine on my Euonymus europaeus/European Spindle bonsai