Euonymous europaeus/European Spindle bonsai

Euonymous europaeus/European Spindle bonsai